Làm công việc tự do có gì sướng
Nhật Ký Nguyễn Phượng

Làm công việc “tự do” có gì thích?

Mình nghĩ rất nhiều người nuôi một ảo tưởng về sự thành công và cả những cụm từ “tự do”, “tự do tài chính”, tự do làm những gì mình thích. Mà không nhìn thấy thật ra: tự do là làm rất nhiều. Khi làm tự do, bạn sẽ không biết thật ra một ngày bạn phải làm bao nhiêu…

Tiếp tục đọc