Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế
Nhật Ký Nguyễn Phượng

Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế

“Đàn ông không mạnh mẽ không sống được. Nhưng không tử tế thì không có tư cách để sống” Sau này nhất định đưa thằng con cuốn sách này để đọc. Đọc để mà làm một thằng đàn ông cho đáng đàn ông. Những điều di huấn trong cuốn sách cũng dạy con người ta đạo làm người mà đặc…

Tiếp tục đọc